Kurser

Bygg starkare nätverk och träna din förmåga till närvaro  

Kommande evenemang

Autentiskt relaterande, nivå 1

22-23 Maj, Göteborg

29-30 Maj, Stockholm

2-dagarskurs i konsten att vara närvarande och skapa starkare relationer.

Välkommen till en helgkurs för dig som vill bredda och fördjupa dina sociala färdigheter, som vill vara modig och testa nya saker i relation till andra – för att kunna skapa roligare, djupare och mer autentiska relationer!

Kursen kan också passa för dig som är yrkesverksam och önskar fördjupa dina egna sociala förmågor och ge förutsättningar till att skapa positiva och djupare relationer till dina kollegor och kunder/klienter.
 

Kursen börjar med en kortare genomgång av teorin bakom starka relationer och vilka faktorer som bör vara på plats för att kunna skapa kontakt. Trettio år av forskning visar att av alla saker som händer i relationer finns det ett ögonblick som sticker ut som det viktigaste ; när en person gör något sårbart och uppfattar att den som lyssnar är lyhörd och svarar an på ett varmt sätt, så fördjupas relationen. Personen som varit sårbar känner större tillit till och vågar vara ännu mer sårbar och öppen inför den andra. Under guidade övningar och lekar får du testa att vara modig och öppna upp lite mer och att lyssna och svara an på ett välvilligt sätt när någon annan gör något sårbart. Steg för steg bygger du upp din förmåga att vara medveten om vad som pågår i dig och den andra, att vara närvarande och att svara an på ett naturligt och autentiskt sätt. Övningarna är både roliga, intima och lärorika. Deltagare som gått vår kurs känner sig oftast efteråt stärkta, att de har nya insikter om sig själva och andra och att de fått verktyg att själva skapa djupare relationer istället för att vänta på att det ska hända av en slump. Kunskapen och erfarenheterna du får med dig kan du ta med dig in i alla dina relationer, var sig det är med kollegor, med en partner, med familjemedlemmar eller vänner.

 Bland annat dessa färdigheter tränar vi under kursen

 


Två och två eller i grupp tränar vi förmågan att vara i autentisk kontakt med oss själva och andra genom att bland annat:

 • Komma i kontakt med det som sker här och nu (medveten närvaro)

 • Se sina tankar som hypoteser om verkligheten snarare än sanningar

 • Vara känslomässigt närvarande

 • Svara an med välvilja

 • Vara nyfiken och öppen inför den andra

 • Ta ansvar för sina egna tankar och känslor

 • Komma i kontakt med och uttrycka behov

 • Ge feedback och svåra samtal

 • Lägga märke till och fråga efter hur våra beteenden påverkar andra

 • Öppenhet & sårbarhet för att skapa tillit


Övningarna sker två och två, i mindre grupper och i helgrupp.
Vi kommer att vara minst 7 och max 15 personer i gruppen.

 

Efter genomgången kurs är vår målsättning att du ska:

 • Känna dig mer i kontakt med det du upplever i stunden

 • Fått syn på dina styrkor gällande relationsskapande

 • Fått syn på hinder och rädslor som kan stå i vägen för din förmåga att skapa djupare relationer.

 • Fått konkreta verktyg och övningar som du kan börja använda med vänner eller partner

 • Fått en teoretisk överblick av nycklarna bakom djupa relationer

 • Kommit i kontakt med dina värden gällande vänskapsrelationerKursen är utformad utifrån psykologiska utgångspunkter inom:​

 • Inlärningspsykologi

 • ACT

 • Mindfulness

 • Polyvagal theory

 • Anknytningsteori

 • Somatic Experiencing / Trauma

Feedback från vår senaste kurs i Stockholm 

Medelbetyg på kursen 4,9 av 5

“Allt var så spännande och utvecklande. Vi gav och tog emot. Jag upplevde att alla var mycket närvarande och engagerade- både kursledarna och deltagarna.”

"Genomgående bra kurs från stort till smått. Fantastiskt fina kursledare. Jag var nervös inför kursen, men denna nervositet utbyttes snabbt till positiva förväntningar, glädje och en känsla av trygghet i sårbarheten." 

"Jag blev påmind om att förmågan att vara autentisk och i kontakt både med mig själv och andra är något som går att öva upp och inte en personlig egenskap som man har eller inte har (-:"

"Användbara verktyg som fördjupar och förbättrar relationer med sig själv och andra. Kursledarnas ansvarsfulla deltagande och förhållningssätt var inspirerande." 

“Ni har en fin balans mellan värdighet och ödmjukhet och en förmåga att skapa trygghet genom ert ledarskap.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cirling kurs 8 tillfällen online - start 16 Feb 2021

Vad är Circling?

Circling är en form av social meditation och interpersonell process som är utformad för att möjliggöra en förhöjd närvaro med en eller flera andra människor. Vi övar circling genom att använda vår nyfikenhet och alla våra sinnen och särskilt kroppen som ett ankare för att vara här och nu. När vi utforskar det som händer i nuet med ett nybörjarsinne kan vi lättare släppa och se igenom föreställningar, projektioner, roller, tolkningar och dömande och istället öppna upp för det okända, icke-manifesterade, intuition och närvaro. I circling tenderar känslan av närvaro i nuet att förstärkas och givande insikter och förståelser kring sig själv, kring andra, och kring processen är ofta förekommande hos den som deltar. Vi lär känna vår egna och samtidigt andra människors inre värld. Vi bryter därigenom de föreställningar och fördomar vi har om varandra. Circling beskrivs ibland som en konstart, en andlig praktik men också som terapeutiskt. I Circling har man inte fysisk kontakt, enbart ögonkontakt och talande.

Vad är syftet?

Syftet med Circling är att bland annat att bli varse våra blinda fläckar gällande vår relation till oss själva och till andra för att kunna skapa djupare kontakt. Med djupare kontakt menar vi förmågan att kunna urskilja vad vi känner, tänker och hur vi agerar. 

Ett annat syfte med Circling är att bli sedd som vi är. När vi blir sedda av icke-dömande och närvarande människor så aktiveras en rad hälsofrämjande fysiologiska processer, såsom det parasympatiska nervsystemet och vagusnerven, och emotionella och relationella sår kan läka. Vår fysiska kropp och vår mentala hälsa stärks. I Circling utgår vi ifrån att vi inte behöver ändra på oss själva eller någon annan, utan att istället bli medveten om tankarna och föreställningarna att vi bör förändra någonting.

Vi uppnår syftet genom att

 • släppa taget om idéer och koncept och istället vara i och uppleva den direkta upplevelsen här och nu

 • öva upp förmågan att vara medvetet närvarande med andra

 • öva oss på att se igenom våra föreställningar om andra, sig själv och världen

 • öva upp förmågan att vara med det okända, osäkerhet

 • odla ett icke-dömande och nyfiket sinne

 • vara nyfikna på andras inre värld
   

Hur kan Circling appliceras i ens vardagsliv?

Förmågan att vara närvarande i relationer är en viktig byggsten för att kunna skapa kontakt. Medvetenhet kring sina egna projektioner och föreställningar kan minska konflikter och genom att sätta ord på det vi upplever och känner i kroppen så övar vi förmågan att både tolerera starkare känslor och också att kommunicera dem. Psykologisk trygghet har visat sig vara en faktor som är viktig för att fungera effektivt i grupp. Genom Circling får du öva på att vara öppen och närvarande i det som sker här och nu tillsammans med andra och denna förmåga kan göra det lättare för dig att vara öppen och modig i andra sammanhang.

 

Vad är skillnaden mellan Circling och terapi?

Circling är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig skillnad mellan terapi och circling är att terapi innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och en “elev”. I Circling är alla lärare och alla är elever. Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Circling.

 

Finns det några risker med Circling?

Att vara i en stark och icke-dömande närvaro med andra kan, beroende på vad du har med i din historia, väcka minnen av det motsatta, det vill säga när det inte varit så i ditt liv. Det kan vara smärtsamt och väcka sorg eller ilska. I Circling är dessa känslor och tankar välkomna och vi ämnar att tillåta alla känslor utan att försöka trösta eller problemlösa. De flesta känslor som får bli sedda tenderar att lugna sig. I vår kurs som är uppdelad på fem tillfällen kommer du få lära dig att steg för steg vara mer och mer närvarande, öppen och i kontakt med andra. I din egen takt får du öppna upp och utforska nuet tillsammans med en eller flera personer. Genom att sakta öka toleransfönstret för vad du klarar av så minskar risken att den starka närvaron med andra blir överväldigande.