Relationell mindfulness

Vad är Relationell mindfulness?

Relationell mindfulness (också kallad "Circling") är en form av meditation och interpersonell process som är utformad för att möjliggöra en förhöjd närvaro med en eller flera andra människor. Vi övar Relationell mindfulness genom att använda vår nyfikenhet och alla våra sinnen och särskilt kroppen som ett ankare för att vara här och nu. När vi utforskar det som händer i nuet med ett nybörjarsinne kan vi lättare släppa och se igenom föreställningar, projektioner, roller, tolkningar och dömande och istället öppna upp för det okända, icke-manifesterade, intuition och närvaro. I Relationell mindfulness tenderar känslan av närvaro i nuet att förstärkas och givande insikter och förståelser kring sig själv, kring andra, och kring processen är ofta förekommande hos den som deltar. Vi lär känna vår egna och samtidigt andra människors inre värld. Vi bryter därigenom de föreställningar och fördomar vi har om varandra. Relationell mindfulness beskrivs ibland som en konstart, en andlig praktik men också som terapeutiskt. I Relationell mindfulness har man inte fysisk kontakt, enbart ögonkontakt och talande.

Vad är syftet?

Syftet med Relationell mindfulness är att bland annat att bli varse våra blinda fläckar gällande vår relation till oss själva och till andra för att kunna skapa djupare kontakt. 

Ett annat syfte med Relationell mindfulness är att bli sedd som vi är. När vi blir sedda av icke-dömande och närvarande människor så aktiveras en rad hälsofrämjande fysiologiska processer, såsom det parasympatiska nervsystemet och vagusnerven, och emotionella och relationella sår kan läka. I relationell mindfulness utgår vi ifrån att vi inte behöver ändra på oss själva eller någon annan, utan att istället bli medveten om tankarna och föreställningarna att vi bör förändra någonting.

Vi uppnår syftet genom att

  • släppa taget om idéer och koncept och istället vara i och uppleva den direkta upplevelsen här och nu

  • öva upp förmågan att vara medvetet närvarande med andra

  • öva oss på att se igenom våra föreställningar om andra, sig själv och världen

  • öva upp förmågan att vara med det okända, osäkerhet

  • odla ett icke-dömande och nyfiket sinne

  • vara nyfikna på andras inre värld
     

Hur kan Circling appliceras i ens vardagsliv?

Förmågan att vara närvarande i relationer är en viktig byggsten för att kunna skapa kontakt. Medvetenhet kring sina egna projektioner och föreställningar kan minska konflikter och genom att sätta ord på det vi upplever och känner i kroppen så övar vi förmågan att både tolerera starkare känslor och också att kommunicera dem. Psykologisk trygghet har visat sig vara en faktor som är viktig för att fungera effektivt i grupp. Genom Relationell mindfulness får du öva på att vara öppen och närvarande i det som sker här och nu tillsammans med andra och denna förmåga kan göra det lättare för dig att vara öppen och modig i andra sammanhang.

 

Vad är skillnaden mellan Relationell mindfulness och terapi?

Circling är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig skillnad mellan terapi och circling är att terapi innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och en “elev”. I Relationell mindfulness är alla lärare och alla är elever. Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Relationell mindfulness.

 

Finns det några risker med Relationell mindfulness

Att vara i en stark och icke-dömande närvaro med andra kan, beroende på vad du har med i din historia, väcka minnen av det motsatta, det vill säga när det inte varit så i ditt liv. Det kan vara smärtsamt och väcka sorg eller ilska. I Relationell mindfulness är dessa känslor och tankar välkomna och vi ämnar att tillåta alla känslor utan att försöka trösta eller problemlösa. De flesta känslor som får bli sedda tenderar att lugna sig. I vår kurs som är uppdelad på åtta tillfällen kommer du få lära dig att steg för steg vara mer och mer närvarande, öppen och i kontakt med andra. I din egen takt får du öppna upp och utforska nuet tillsammans med en eller flera personer. Genom att sakta öka toleransfönstret för vad du klarar av så minskar risken att den starka närvaron med andra blir överväldigande.