top of page

sön 22 maj

|

Online via zoom

Välgörenhetsserien - Mick Mc Evoy: Regeneration and Rewilding: Healing and Transformation for the Land and for ourselves

Välgörenhetsserien 2022. Alla insamlade pengar skänks oavkortat till välgörenhet. KVÄLLENS GÄST: MICK MC EVOY. The manager of the organic farm Happy Farm, France will guide a meditation, talk about ecology, sustainability&mindfulness and share about land-based regenerative projects in Plum Village.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Välgörenhetsserien - Mick Mc Evoy: Regeneration and Rewilding: Healing and Transformation for the Land and for ourselves
Välgörenhetsserien - Mick Mc Evoy: Regeneration and Rewilding: Healing and Transformation for the Land and for ourselves

Tid och plats

22 maj 2022 19:00 – 20:30 CEST

Online via zoom

Gäster

Om evenemanget

For English, please scroll down

GÄSTLÄRARE 22 MAJ: MICK MC EVOY - online via zoom

Mick McEvoy föddes på Irland och är ansvarig för Happy Farm i Upper Hamlet, Plum Village. Han leder även rewildingprojektet här. 

Plum Village, nära Bordeaux i sydvästra Frankrike, är ett zenbuddhistiskt kloster och ett center för mindfulness. Det är det första monastiska klostret som grundades av fredsaktivisten och zenmästaren Thich Nhat Hanh i västvärlden. Här kan gäster och deltagare lära sig konsten att leva i harmoni med varandra och med jorden.

Mick har skött Happy Farm i Plum Village sedan 2015.  Happy Farm är ett agroekologiskt projekt som innehåller regenerativa och ekologiska metoder. Gården ligger inom centrumet för mindfulness och gemenskapen i Plum Village. De frivilliga teamen på gården praktiserar mindfulness i sitt arbete som en del av sin vision att främja välbefinnande för individen, samhället och jorden.

På Happy Farm har Mick producerat grönsaker, bär och frukter för gemenskapen, utbildat tusentals gäster i mindfulness och ekologiskt jordbruk och undersökt möjligheten att föra in mindfulness i en arbetsmiljö. 

Mick har organiserat och faciliterat så kallade "Happy Farm Retreat" i Plum Village, som sammanför mindfulness, djup ekologi och ekologiskt jordbruk. Han vill hjälpa människor att återknyta kontakten med Moder Jord och naturen som ett sätt att stärka hälsa, lycka och välbefinnande. Volontärer och besökare i Plum Village's Meditationpraktikcenter får på nära håll uppleva det ömsesidiga sambandet mellan jord, regn, sol och frö, och jordbrukarens händer och föda.

Läs mer om Happy Farm här: https://thehappyfarm.org/

Kvällens tema: Regeneration and Rewilding: Läkning och transformation för jorden och för oss själva

Du är varmt inbjuden till en workshop med Mick McEvoy. Lär dig mer om ekologi, hållbarhet och mindfulness för människor och jorden. Mick kommer att dela med sig av en guidad meditation med naturen i fokus och tala om några av sina erfarenheter av landbaserade regenerativa projekt i Plum Village. Evenemanget kommer att avslutas med ett utrymme för frågor.

Workshopen varar i 90 minuter och hålls på engelska. Både svensktalande och engelsktalande deltagare är mycket välkomna att vara med denna kväll.

"You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth  is not just your environment. In that insight of inter-being, it is  possible to have real communication with the Earth, which is the highest  form of prayer." 

- Thich Nhat Hanh

Biljetter

 • Du kan välja biljetter i 5 olika prisklasser beroende på dina  ekonomiska förutsättningar.
 • Om du vill köpa ett biljettpass till ALLA vårens online-event kostar det 1800 kr.
 • Länkarna till alla event skickas via mail.

OM Välgörenhetsserien

Under våren 2022 anordnar Vänskapslabbet en Välgörenhetsserie med onlineevent och event där vi bjuder in gäster från Sverige, USA,   England, Irland och Tyskland som kommer och leder föreläsningar,   workshops och meditationer tillsammans med oss för att samla in  pengar  som skänks oavkortat till välgörenhet.  Eventen  berör viktiga ämnen som fred, medmänsklighet, kontakt,  gemenskap,  samhörighet, relationer, vänskap, glädje, kärlek och  tacksamhet på   olika  sätt.

Alla pengar som vi får in från denna föreläsning skickar vi till  den  ideella föreningen Ge Effektivt, som inspireras av idéerna från   rörelsen effektiv altruism, och drivs med hjälp av Effektiv Altruism Sverige.  De har tagit fram ett sätt att bidra och donera effektivt, så att pengarna verkligen når fram till de som behöver dem utan onödigt   svinn. Läs mer här: https://geeffektivt.se/

Vänskapslabbets Välgörenhetsserie gästas av föreläsare, meditationslärare och musiker världen över som delar med sig av sin värme, kärlek och inspiration. Mötena live-sänds online via zoom.

Vi är övertygade om att dessa möten kommer att bli otroligt berikande    och glädjefyllda stunder som lyser av samhörighet och smakar    generositet och medmänsklighet.

Varmt och innerligt välkomna till en stund i kärlek och gemenskap.

Innerligt TACK till alla våra kärleksfulla, godhjärtade gästlärare för er medverkan!

Önskar Therese, Daniel och Anders på Vänskapslabbet

ENGLISH TRANSLATION

GUEST TEACHER MAY 22TH: MICK MC EVOY

Mick McEvoy was born in Ireland and is the  manager of the Happy Farm   in Upper Hamlet, Plum Village and also manages the rewilding project here. 

Plum Village, near Bordeaux in southwest France, is a Zen Buddhist Monastery & Mindfulness Practice Centre. It is the first monastic community founded by peace actvist and Zen Master Thich Nhat Hanh in the West. Here guests and retreatants can learn the art of living in harmony with one another and with the Earth.

Mick has been managing the Happy Farm  in Plum Village since 2015.  The Happy Farm is an agroecology project which incorporates  regenerative and organic practices. The farm is located within the  mindfulness practice centre and community of Plum Village. The volunteer teams at the farm practice mindfulness in their work as part of their vision of promoting  wellbeing for individual, society and the earth.

At the Happy Farm , Mick has produced vegetables, berries and fruits for the community, trained and educated thousands of guests in mindfulness and organic farming and facilitated the experiment in bringing mindfulness into a working environment. 

Mick has organised and facilitated the so-called "Happy Farm Retreats" in Plum Village, which bring together mindfulness, deep ecology and organic agriculture. He wants to help people reconnect to Mother Earth and nature, as a way of improving health, happiness and wellbeing. Volunteers and retreatants  in the Plum Village Meditation Practice Centres experience first-hand the interconnection between earth, rain, sun and seed with the hand and  food of the farmer.

Read more about the Happy Farm here: https://thehappyfarm.org/

Tonight's Theme: Regeneration and Rewilding: Healing and Transformation for the Land and for ourselves

You  are warmly invited to join us for a workshop with Mick McEvoy. Learn more about ecology, sustainability and mindfulness for people and the Earth. Mick will be sharing a guided meditation on the natural world and speaking about some of his experiences of land-based regenerative projects in Plum Village. The event will end with a space for questions.

This workshop lasts for 90 minutes and is held in English. Both  Swedish-speaking and English-speaking participants are very  welcome to attend this evening.

"You  carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth  is not just your environment. In that insight of inter-being, it is  possible to have real communication with the Earth, which is the highest  form of prayer." - Thich Nhat Hanh

Tickets

 • You can choose tickets in 5 different price ranges depending on your financial circumstances.
 • If you want to buy a ticket pass to ALL online events this spring, it costs 1800 SEK.
 • Links to all events will be sent by email.
 • 100 SEK = 10 USD

All ticket sales goes to charity

In the spring of 2022, the Friendship Lab is organising a Charity Series of online events where we invite guests from Sweden, USA, Ireland, UK and Germany to join us in leading workshops and meditations to raise money for charity. 

The events touch on important topics such as peace, compassion, connection, community, togetherness, friendship, joy, love and  gratitude in different ways. We meet online on zoom.

All money raised from this event will be sent to the non-profit organisation Give Effectively, which is inspired by the ideas of the Effective Altruism movement, and is run with the help of Effective Altruism Sweden.They have developed a way to contribute and donate efficiently, so that the money really reaches those who need it without unnecessary costs and intermediaries. Read more here: https://geeffektivt.se/en.

Warmly welcome to join us during a moment of togetherness, peace and connection!

Biljetter

 • For a better world!

  800,00 kr
  Försäljning avslutad
 • I really want to contribute!

  400,00 kr
  Försäljning avslutad
 • My gift to those in need

  300,00 kr
  Försäljning avslutad
 • I want to give what I can

  200,00 kr
  Försäljning avslutad
 • I give from my heart

  100,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag bidrar med det jag kan

  50,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Ticket to ALL online events

  With this ticket pass you can participate in all the online events during the Charity Series.

  900,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  1 500,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  3 000,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page