top of page

tors 02 juni

|

Online via zoom

Välgörenhetsserien - Tashy Endres: How to speak our truths with care? An introduction to Nonviolent Communication

Välgörenhetsserien 2022. Alla insamlade pengar skänks oavkortat till välgörenhet. KVÄLLENS GÄST: TASHY ENDRES Om konsten att kommunicera med NVC. Öva på att få kontakt med dina behov, inleda en sårbar dialog med dem och ta ansvar för att uppfylla dem på ett försiktigt sätt. En interaktiv workshop.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Välgörenhetsserien - Tashy Endres: How to speak our truths with care? An introduction to Nonviolent Communication
Välgörenhetsserien - Tashy Endres: How to speak our truths with care? An introduction to Nonviolent Communication

Tid och plats

02 juni 2022 19:00 – 21:00 CEST

Online via zoom

Gäster

Om evenemanget

For English, please scroll down

GÄSTLÄRARE 11 MAJ: TASHY ENDRES - online via zoom

Tashy Endres är utbildare och facilitator i Nonviolent Communication, som hon kombinerar med en intersektionell synvinkel och förkroppsligade metoder. Hon har varit aktiv i rörelser för social rättvisa i 18 år och utbildar nu nya generationer av aktivister och organisatörer i transformativ samhällsorganisering, intersektionell social rättvisa och mångfald, rörelsebyggande, strategi- och kampanjutveckling och regenerativ organisering. 

Tashy är bosatt i Berlin, men under pandemin tillbringade hon 15 månader med att leva och praktisera mindfulness i Plum Village Buddhist Monastery i Frankrike.

Kvällens tema: How to speak our truths with care? An introduction to Nonviolent Communication

Hur kan vi på ett skickligt sätt uttrycka våra sanningar med försiktighet? En introduktion till Nonviolent Communication (NVC), som ibland också kallas giraffspråket.

När har du senast befunnit dig i en situation där människor, ofta med de bästa av avsikter, sårade varandra? 

I utmanande situationer försöker vi ofta ta hand om något som är mycket kärt och viktigt för oss - och en kultur av dominans och brist får oss att tro att detta bara är möjligt på bekostnad av det som är kärt eller viktigt för andra.  

Nonviolent Communication utforskar underliggande känslor, behov och övertygelser för att skapa utrymme för en tydligare kontakt med oss själva och andra - och öppnar ofta mycket överraskande vägar. Vi har alla gemensamma behov som vila, säkerhet, självbestämmande, tillhörighet, bidrag etc., men vi uppfyller dem på mycket olika sätt. NVC förstår inte behov som bristfälliga "brister", utan som riktade energier som ger bränsle åt vår förmåga att relatera och agera i världen. 

Konsten är hur man kan få kontakt med dessa kraftfulla behov, inleda en sårbar dialog med dem och sedan ta ansvar för att uppfylla dem på ett försiktigt sätt. Den här interaktiva workshopen ger utrymme för att öva med ditt eget exempel, om du vill

Livesänds online via zoom. Den här sessionen hålls på engelska, så både engelsktalande gäster och svenska gäster är välkomna.

Välkommen till denna inspirerande workshop med Tashy Endres!

Biljetter

 • Du kan välja biljetter i 5 olika prisklasser beroende på dina  ekonomiska förutsättningar.
 • Om du vill köpa ett biljettpass till ALLA vårens online-event kostar det 1800 kr.
 • Länkarna till alla event skickas via mail.

OM Välgörenhetsserien

Under våren 2022 anordnar Vänskapslabbet en Välgörenhetsserie med onlineevent och event där vi bjuder in gäster från Sverige, USA,  England, Irland och Tyskland som kommer och leder föreläsningar,  workshops och meditationer tillsammans med oss för att samla in pengar  som skänks oavkortat till välgörenhet. Eventen  berör viktiga ämnen som fred, medmänsklighet, kontakt, gemenskap,   samhörighet, relationer, vänskap, glädje, kärlek och tacksamhet på  olika  sätt.

Alla pengar som vi får in från denna föreläsning skickar vi till  den   ideella föreningen Ge Effektivt, som inspireras av idéerna från  rörelsen effektiv altruism, och drivs med hjälp av Effektiv Altruism Sverige.   De har tagit fram ett sätt att bidra och donera effektivt, så att  pengarna verkligen når fram till de som behöver dem utan onödigt    svinn. Läs mer här: https://geeffektivt.se/

Vänskapslabbets Välgörenhetsserie gästas av föreläsare, meditationslärare och musiker världen över som delar med sig av sin värme, kärlek och inspiration. Mötena live-sänds online via zoom.

Vi är övertygade om att dessa möten kommer att bli otroligt berikande  och glädjefyllda stunder som lyser av samhörighet och smakar  generositet och medmänsklighet.

Varmt och innerligt välkomna till en stund i kärlek och gemenskap.

Innerligt TACK till alla våra kärleksfulla, godhjärtade gästlärare för er medverkan!

Önskar Therese, Daniel och Anders på Vänskapslabbet

ENGLISH TRANSLATION

GUEST TEACHER MAY 11TH: TASHY ENDRES - online on Zoom

Tashy Endres is a trainer and facilitator of Nonviolent Communication, which she combines with an intersectional lense and embodied practices. She has been active in movements for social justice for 18 years and now trains new generations of activists and organizers in transformative community organizing, intersectional social justice and diversity, movement building, strategy and campaign development and regenerative organizing. 

Tashy Endres is based in Berlin, but during the pandemic spent 15 months living and practicing mindfulness in Plum Village Monastery, France.

Tonight's Theme: How to speak our truths with care? An introduction to Nonviolent Communication

When have you last been in a situation where people, often with the best of intentions, ended up hurting each other? 

In challenging situations we often try to take care of something that is very dear and  important to us - and a culture of domination and scarcity makes us belive that  this was only possible on cost of what is dear or important to others.  

Nonviolent Communication explores underlying feelings, needs and beliefs to open up space for  clearer connection with ourselves and others – and often opens very surprising pathways. We all share needs like rest, safety, self-determination,  belonging, contributing etc., but we meet them in very different ways. NVC doesn´t understand needs as deficient "lacks", but as directed energies that  fuel our ability to relate and act in the world. 

The art is how to connect to these  powerful needs, enter into a vulnerable dialogue with them and then to take  responsability to meet them in careful ways. The interactive workshop offers space to practice with your own example, if you like.

Online via zoom. This session is held in English, so both English speaking guests and Swedish guests are welcome.

Welcome to this inspiring workshop with Tashy Endres!

Tickets

 • You can choose tickets in 5 different price ranges depending on your financial circumstances.
 • If you want to buy a ticket pass to ALL online events this spring, it costs 1800 SEK.
 • Links to all events will be sent by email.
 • 100 SEK = 10 USD

About the Charity Series

In the spring of 2022, the Friendship Lab is organising a Charity   Series of online events where we invite guests from Sweden, USA,   Ireland, UK and Germany to join us in leading workshops and meditations   to raise money for charity.

The events touch on important topics such as peace, compassion,   connection, community, togetherness, friendship, joy, love and    gratitude in different ways. We meet online on zoom.

All ticket sales goes to charity

All money raised from this event will be sent to the non-profit  organisation Give Effectively, which is inspired by the ideas of the  Effective Altruism movement, and is run with the help of Effective  Altruism Sweden.They have developed a way to contribute and donate  efficiently, so that the money really reaches those who need it without  unnecessary costs and intermediaries. Read more here: https://geeffektivt.se/en.

Warmly welcome to join us during a moment of togetherness, peace and connection!

Biljetter

 • För en bättre värld!

  800,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Känner mig väääldigt generös

  600,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Min gåva till de som behöver

  300,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag vill bidra med det jag har

  200,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag ger det jag kan!

  100,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag bidrar med det jag kan

  50,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  Med detta biljettpass får du delta i alla Välgörenhetsseriens online-event.

  900,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  1 500,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  3 000,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page