top of page

mån 09 maj

|

Online via zoom

Välgörenhetsserien - Susie Hooper: Increasing our Self-Compassion

Välgörenhetsserien 2022. Alla insamlade pengar skänks oavkortat till välgörenhet. KVÄLLENS GÄST: SUSIE HOOPER Workshop i självmedkänsla & tacksamhet. Vi leds genom en kärleksfull andningsövning, får hjälp att generera tacksamhet i vardagen & lär oss om de tre huvudkomponenterna i självmedkänsla.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Välgörenhetsserien - Susie Hooper: Increasing our Self-Compassion
Välgörenhetsserien - Susie Hooper: Increasing our Self-Compassion

Tid och plats

09 maj 2022 19:00 – 20:30 CEST

Online via zoom

Gäster

Om evenemanget

For English, please scroll down

GÄSTLÄRARE 9 MAJ: SUSIE HOOPER - online via zoom

Susie är född och uppvuxen i Watford i England. För över 15 år sedan flyttade hon till Skottland och bor i närheten av Falkirk - inte långt från det fantastiska Falkirk Wheel och Kelpies.

År 2010 introducerades Susie till mindfulness i sin roll som socialarbetare inom kriminalvården, där hon arbetade med arbete i grupp för män som begått sexualbrott. Till en början var syftet med detta att introducera mindfulness för klienterna, men Susie fann att det var mycket fördelaktigt att praktisera mindfulness för henne själv och påbörjade sin egen utforskande resa i mindfulness. 

Efter flera års praktik genomgick Susie den ettåriga lärarutbildningen med Youth Mindfulness. Hon har sedan januari 2017 lett sessioner i mindfulness i sitt lokalsamhälle. I början av 2021 lämnade Susie sin roll som socialarbetare för att ägna sig åt att undervisa i mindfulness på heltid. Hon älskar detta nästa steg i sitt liv och ägnar sin tid åt Pause & Breathe CIC. Pause & Breathe CIC är en not-for-profit-organisation för välbefinnande som bygger på österländsk filosofi och drivs av henne och Phil Blackburn. De älskar att arbeta med en mängd olika organisationer och välgörenhetsorganisationer, med fokus på att förbättra människors mentala, fysiska och emotionella hälsa.

Läs mer om Pause & Breathe CIC här: https://www.pauseandbreathe.co.uk/

Kvällens tema: Öka vår Självmedkänsla

Välkommen till en workshop kring självmedkänsla och tacksamhet.

Självmedkänsla kan hjälpa oss att gå förbi våra inre kritiker - som ofta kan vara högljudda och destruktiva. När vi utövar självmedkänsla börjar vi bli snällare mot oss själva när vi kämpar, vilket kan bidra till att öka vår motivation och känsla av självkänsla. Intressant nog har självmedkänsla också en positiv inverkan på våra nära relationer. Ju mer vi börjar värdera oss själva, desto mer gör även andra det. När vi är snällare mot oss själva har vi dessutom större kapacitet att vara öppna och givmilda mot andra.

Att öka vår tacksamhet kan också öka våra nivåer av självmedkänsla och vice versa. Det finns numera en mängd forskning om de positiva effekterna av tacksamhet. När vi verkligen upplever tacksamhet ökar våra behagliga känslor. Det är förknippat med högre nivåer av lycka. Intressant nog hjälper det oss också att bättre kunna hantera motgångar, att njuta av goda upplevelser och att bygga starka relationer.

I den här workshopen kommer Susie att leda oss genom en kärleksfull andningsövning, hjälpa oss att generera tacksamhet för de stora och små sakerna i våra liv och prata med oss om de tre huvudkomponenterna i självmedkänsla.  Det skulle vara bra att sitta på en plats där det är bekvämt att utöva meditation.

Vad ska du ta med dig? Det är bra att ha papper och penna till hands för att göra några skriftliga reflektioner.

Livesänds via Zoom. Den här workshopen hålls på engelska. Både engelsktalande gäster och svenska gäster är mycket välkomna att delta denna kväll.

Välkommen till en interaktiv workshop med Susie Hooper!

Biljetter

 • Du kan välja biljetter i 5 olika prisklasser beroende på dina  ekonomiska förutsättningar.
 • Om du vill köpa ett biljettpass till ALLA vårens online-event kostar det 1800 kr.
 • Länkarna till alla event skickas via mail.

OM Välgörenhetsserien

Under våren 2022 anordnar Vänskapslabbet en Välgörenhetsserie med onlineevent och event där vi bjuder in gäster från Sverige, USA,    England, Irland och Tyskland som kommer och leder föreläsningar,    workshops och meditationer tillsammans med oss för att samla in   pengar  som skänks oavkortat till välgörenhet.   Eventen  berör viktiga ämnen som fred, medmänsklighet, kontakt,   gemenskap,  samhörighet, relationer, vänskap, glädje, kärlek och   tacksamhet på   olika  sätt.

Alla pengar som vi får in från denna föreläsning skickar vi till den ideella föreningen Ge Effektivt, som inspireras av idéerna från rörelsen effektiv altruism, och drivs med hjälp av Effektiv Altruism Sverige. De har tagit fram ett sätt att bidra och donera effektivt, så att  pengarna verkligen når fram till de som behöver dem utan onödigt svinn. Läs mer här: https://geeffektivt.se/

Vänskapslabbets Välgörenhetsserie gästas av föreläsare, meditationslärare och musiker världen över som delar med sig av sin värme, kärlek och inspiration. Mötena live-sänds online via zoom.

Vi är övertygade om att dessa möten kommer att bli otroligt berikande och glädjefyllda stunder som lyser av samhörighet och smakar generositet och medmänsklighet.

Varmt och innerligt välkomna till en stund i kärlek och gemenskap.

Innerligt TACK till alla våra kärleksfulla, godhjärtade gästlärare för er medverkan!

Önskar Therese, Daniel och Anders på Vänskapslabbet

ENGLISH TRANSLATION

GUEST TEACHER APRIL 11TH: SUSIE HOOPER

Susie was born and brought up in Watford, England. Over 15 years ago she  moved to Scotland, and lives near Falkirk - not far from the amazing  Falkirk Wheel and Kelpies.

In 2010, Susie was introduced to mindfulness within her role as a Criminal Justice Social Worker, delivering group-work to men who have committed sexual offences. Initially, the aim of this was to introduce mindfulness to clients, however, Susie found practising mindfulness to be extremely beneficial, and started on her own mindfulness journey. 

After several years of practice, Susie undertook the One Year Teacher Training course with Youth Mindfulness. She has been facilitating mindfulness sessions within her local community since January 2017. At the start of 2021, Susie left her role as a Social Worker to commit to teaching mindfulness full-time. She's loving this next stage of her life, devoting her time to Pause & Breathe CIC. Pause & Breathe CIC is a wellbeing not-for-profit organisation based on Eastern philosophy, run by Susie Hooper and Phil Blackburn. They love working with a variety of organisations and charities, focusing on improving mental, physical and emotional health.

Read more about Pause & Breathe CIC here: https://www.pauseandbreathe.co.uk/

Tonight's Theme: Increasing our Self-Compassion

Welcome to a workshop based on self-compassion and gratitude.

Self-compassion  practices can help us to move past our inner-critics - which can often  be loud and destructive. When we practice self-compassion we start to  become kinder to ourselves when we're struggling, which can help to  increase our motivation and feelings of self-worth. Interestingly,  self-compassion also has a positive impact on our close relationships.  The more we start to value ourselves, the more others do too. Also, when  we're nicer to ourselves we have more capacity to be open and giving to  others.

Increasing  our gratitude can also increase our levels of self-compassion and vice  versa. There is a wealth of research now about the positive effects of  gratitude. When we really experience gratitude, it increases our  pleasant emotions. It's associated with higher levels of happiness.  Interestingly, it also helps us to be more able to deal with adversity,  to enjoy good experiences and to build strong relationships.

In  this workshop, Susie will lead us through an affectionate breathing  practice, help us to generate gratitude for the big and small things in  our lives and talk us through the 3 main components of self-compassion.  It would be helpful to have a set up where practising meditation will be  comfortable.

What to bring: Having paper and pen handy would be great to make some written reflections.

Live on zoom. This workshop will be held in English. Both English speaking guests and Swedish guests are very welcome to join this evening.

Welcome to an engaging workshop with Susie Hooper!

Tickets

 • You can choose tickets in 5 different price ranges depending on your financial circumstances.
 • If you want to buy a ticket pass to ALL online events this spring, it costs 1800 SEK.
 • Links to all events will be sent by email.
 • 100 SEK = 10 USD

About the Charity Series

In the spring of 2022, the Friendship Lab is organising a Charity  Series of online events where we invite guests from Sweden, USA,  Ireland, UK and Germany to join us in leading workshops and meditations  to raise money for charity.

The events touch on important topics such as peace, compassion,  connection, community, togetherness, friendship, joy, love and   gratitude in different ways. We meet online on zoom.

All ticket sales goes to charity

All money raised from this event will be sent to the non-profit  organisation Give Effectively, which is inspired by the ideas of the  Effective Altruism movement, and is run with the help of Effective  Altruism Sweden.They have developed a way to contribute and donate  efficiently, so that the money really reaches those who need it without  unnecessary costs and intermediaries. Read more here: https://geeffektivt.se/en.

Warmly welcome to join us during a moment of togetherness, peace and connection!

Biljetter

 • Känner mig väääldigt generös

  600,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Min gåva till de som behöver

  300,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag vill bidra med det jag har

  200,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag ger det jag kan!

  100,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag bidrar med det jag kan

  50,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  Med detta biljettpass får du delta i alla Välgörenhetsseriens online-event.

  900,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  1 500,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  3 000,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page